โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,058,571

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้าง
a
สาส์นจากผู้บริหาร
คำแถลงนโยบาย นายก อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ข้อมูลด้านประชากร
การท่องเที่ยวอำเภอครบุรี
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วารสาร อบต.
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
คู่มือการให้บริการ
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการใช้ E-Service
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
กฎหมายน่ารู้
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การย้ายที่อยู่
บัตรประชาชน
อาวุธปืน
การรักษาความสะอาด
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หลักเกญฑ์ต่าง ๆ
ระเบียบอื่น ๆ
ความรู้ต่าง ๆ
หนังสือสั่งการ
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ช่องทางการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอเลขที่บ้าน
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตาราเมตร
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตาราเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
คะแนนภาพรวม
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
facebook
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
อบต.ในเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
รวมลิงค์ต่างๆ
เมนูทางขวา
การร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บ้านบุหว้า
บ้านโนนหอม
บ้านหนองหัวไหล่งาม
บ้านโนนแสนสุข
บ้านสระว่านพระยา
บ้านหนองเมา
บ้านหนองหินโคน
บ้านหนองหินดาด
บ้านราษฎร์สุขสันต์
บ้านว่านพระยาสามัคคี
ข้อบัญญัติ
คำสั่ง
ประกาศ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
คำสั่ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
No Gift Policy (การสร้างวัฒนธรรม)
No Gift Policy (รายงานผลตามนโยบาย)
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต.สระว่านพระยา (พ.ศ.2566-2570)
แบบฟร์มคำร้องต่างๆงานสวัสดิการสังคม
คู่มือปฎิบัติงาน
ผังคณะกรรมการกลุ่ม กองทุนและชมรมต่างๆในตำบล
ใบจัดตั้งและการทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ
เรื่องราวร้องทุกข์
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานการแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
คู่มือเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่ง
งบการเงิน
รายงานการรับ-จ่าย
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการงบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล อบต.สระว่านพระยา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรรมของข้าราชการ อบต.สระว่านพระยา
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คู่มือจัดทำหลักสูตร
คู่มือการจัดหาสื่อ
แผนพัฒนาการศึกษา 2566- 2570
คู่มือการปฏิบัติราชการ ศพด.
งานพัสดุ
คำสั่ง
คู่มือปฎิบัติงาน
รายงานงบการเงิน
คู่มือการปฎิบัติงาน
กิจกรรม
ข้อมูล ITA
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของ อบต.
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็น
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ อบต.สำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแส
7.ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
6.มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5.มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
4.มีระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3.มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
2.มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
8.มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร(ช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
9.มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
10.มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผ่นแม่บทสารสนเทศ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.