โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,790,339

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บัตรประชาชน 

บัตรประชาชน
บัตรประชาชน  

 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

 
            การขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอมีบัตรต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 
            ขั้นตอนและหลักฐานที่ใช้ประกอบ
                 1. ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก (อายุ 15 ปีบริบูรณ์)
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือนำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไป ให้การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
      
                 2. ขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ
                    (1) ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน
                    (2) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (3) แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
    
                 3. ขอมีบัตรกรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) แสดงหลักฐานที่ได้รับการเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร
                    (3) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                    (4) เจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
    
                 4. ขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดงการได้รับการยกเว้น)
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) แสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น
    
                 5. ขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น (ไม่มีหลักฐานแสดงการได้รับการยกเว้น)
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                    (3) นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
    
                 6. ขอมีบัตรกรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) แสดงหลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
    
                 7. ขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลา
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) เปรียบเทียบคดีความผิด
                    (3) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                    (4) แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
                    (5) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (4) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
    
                 8. ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                    (3) นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
    
                 9. ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) แสดงหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา
                    (3) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                    (4) นำเจ้าบ้านและกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านไปให้การรับรอง กรณีไม่มีหลักฐานใบสำคัญคนต่างด้าวของบิดาและหรือมารดาหรือมีแต่ไม่สะดวกที่จะนำมาแสดง
      
                10. ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยและผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย
                    (1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                    (2) แสดงหลักฐานหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือสำคัญการได้กลับคืนสัญชาติไทย
                    (3) ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.