โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,246,916

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านสระว่านพระยา 

บ้านสระว่านพระยา
บ้านสระว่านพระยา  

 แผนชุมชน ปี 2563

 
บ้านสระว่านพระยา
หมู่ที่ 3 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านสระว่านพระยา เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบ ซึ่งเรียกว่า “ป่าดงอีจานใหญ่” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2507 ได้มีนายจันทร์ ทิศกระโทก กับพวกเข้ามาล่าสัตว์ ได้พบสระน้ำขนาดใหญ่ และมีว่านน้ำขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่คันคูสระยังมีต้นยาสูบขนาดใหญ่ เมื่อนำใบมามวนยาสูบพบว่าได้รสชาติดีมาก เมื่อกลับไปบ้าน นายจันทร์ จึงชักชวนญาติพี่น้องเข้ามาแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชไร่ เพราะเห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์
            ต่อมาในปี พ.ศ.2508 มีผู้คนจากหลายท้องที่ได้เข้ามาจับจองที่ทำกิน ปี พ.ศ.2512 ชาวบ้านได้รวมตัวกันสร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสระว่านยา” เมื่อปี พ.ศ.2516 ทางราชการได้จัดตั้งเป็น “บ้านสระว่านพระยา” หมู่ที่ 11 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชม ทองศรี ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาได้แยกออกเป็น หมู่ที่ 3 ตำบลมาบตะโกเอน และแยกอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เป็น “ตำบลสระว่านพระยา” มี นายสงวน เวชยันต์ ได้รับเลือกเป็นกำนันคนแรก
            บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีนายชุ่ม เดชนอก เป็นผู้ใหญ่บ้าน(กำนัน)  นายชาติ  ปลั่งกลางเป็นผู้ใหญ่บ้าน(กำนัน)ต่อมามีนายสมชัย  พุทธชาติเป็นผู้ใหญ่บ้าน   และนายเสมียน  แก้วจันทร์(17  พ.ย.  2564) เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้าน สระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 3,285 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 3,000 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 285 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ 10   ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโนนหอม           หมู่ที่ 7    ตำบล สระว่านพระยา  อำเภอ ครบุร
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองหัวไหล่งาม  หมู่ที่ 9    ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านเกษตรสมบูรณ์    หมู่ที่ 9    ตำบล มาบตะโกเอน  อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        เป็นที่ราบสูง และที่ลุ่มเป็นบางส่วน
            สภาพลักษณะดิน
                        เป็นดินร่วน และดินเหนียว
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
สระน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน และน้ำใต้ผิวดินที่สามารถขุดเจาะนำมาใช้ใน
การเกษตรได้ ตลอดทั้งปี
 
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   181    ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 856 คน แบ่งเป็นชาย 396 คน หญิง 460 คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1 ปี          6          คน
                อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี        164       คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี       32         คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี       557       คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป     97         คน
 
 6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา            15         คน        จบประถมศึกษา               120       คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น      153       คน        จบมัธยมศึกษาตอนปลาย   243       คน
            จบระดับอนุปริญญา          21         คน        จบระดับปริญญาตรี           14         คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี         -          คน        กำลังศึกษา                     264       คน
            ก่อนวัยเรียน                    26         คน
 
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นายสมชัย          พุทธชาติ             ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
                        นางผิน              เดชนอก              ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นางณัชชา          สอ้อนกลาง          ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายโต               มาสีดา               ตำแหน่ง สมาชิกอบต.
                        นายสุวรรณ         ยอดผักแว่น         ตำแหน่ง สมาชิกอบต.
                        นายสมทบ          ล้อมกบาง           ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
                        นางผิน               เดชนอก             ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นายพิขัย            กองแก้ว             ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        นายเกษม          พงษ์พันธ์            ตำแหน่ง อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.)
                        นางณุสร             ชั่นช่อ                ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
                        นายเสมียน          แก้วจันทร์           ตำแหน่ง เกษตรหมู่บ้าน
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลัง, ไร่อ้อยโรงงาน, สวนผัก, และปลูกข้าวโพดหวาน
2.       อาชีพรอง   ไดแก่ รับจ้าง และ ค้าขาย
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   20    ราย           - ทำไร่ 130  ราย             - ค้าขาย     25 ราย
            - รับจ้าง  50    ราย           - ช่าง    20   ราย             - เลี้ยงสัตว์   7    ราย
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
            4. รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 25,000 บาท/คน/ปี
 
9. สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
อยู่แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการประคม และการพัฒนาในทุกเรื่องของหมู่บ้าน/ชุมชน
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี (มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
เข้าพรรษา จัดในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
ตักบาตรเทโว จัดในวันออกพรรษา ของทุกปี
ลอยกระทง จัดในวันเพ็ญเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
                        มีดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำใต้ผิวดินที่สามารถขุดเจาะมาทำการเกษตรได้
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน (การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้างและมีความสามารถด้านใด)
                        ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประถม ล้อมกลาง มีความสามารถ ในด้านการทำขวัญนาค
            5. ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
                        ชื่อผลิตภัณฑ์   :    ปุ๋ยอินทรีขี้หมูอัดเม็ด
                        ผลิตโดยกลุ่ม/บุคคล  :   นายประยงค์ พันธ์อยู่
                        ลักษณะของผลิตภัณฑ์   :   เป็นมูลของสุกรอัดเม็ด
จุดเด่น    :    เป็นปุ๋ยอินทรีช่วยลดการสะสมของสารพิษ และ
สะดวกในการนำไปใส่ในแปลงพืช ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและยัง
ช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วย
                        ราคา  :   120 บาท (ถุงละ 40 กก.)
                        การจำหน่าย   :   บ้านเลขที่ 11 บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 ต.สระว่านพระยา
                        ติดต่อได้ที่   :   นางประยงค์ พันธ์อยู่          โทร. 086-2467889
            6. สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ  
          สถานบริการ/โครงสร้างพื้นฐาน
            - วัด                  1 แห่ง                - โรงเรียน           1 แห่ง                - สถานีอนามัย     1 แห่ง
- ที่พักสายตรวจ   1 แห่ง                - โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง            - ปั๊มน้ำมัน          1 แห่ง
            - ร้านค้า             8 แห่ง                - สถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) 1 แห่ง
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน/กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 9 กลุ่ม
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมทบ ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 086-2650792
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน   เป็นชาย 6  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 332 คน จำนวนเงินทุน 1,397,770 บาท
2. กองทุนหมู่บ้าน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมทบ ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 086-2650792
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน   เป็นชาย 6  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน   201 คน จำนวนเงินทุน 1,400,000 บาท
3. สถาบันการเงินชุมชน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมทบ ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 328 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 086-2650792
มีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำ 4 คน
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน   เป็นชาย 6  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 482 คน จำนวนเงินทุน 1,083,200 บาท
4. คณะกรรมการ SML
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายชุ่ม   เดชนอก บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 089-5790680
มีคณะกรรมการ    จำนวน  12 คน    เป็นชาย  9 คน    หญิง 1 คน
5. กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายชุ่ม   เดชนอก บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 089-5790680
มีคณะกรรมการ    จำนวน  6 คน      เป็นชาย  5 คน    หญิง 1 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 1,352 คน จำนวนเงินทุน 40,000 บาท
6. กลุ่มเลี้ยงหมู
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายชัย เชิญกลาง บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 089-8224606
มีคณะกรรมการ    จำนวน  4 คน      เป็นชาย  2 คน    หญิง 2 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 10 คน    จำนวนเงินทุน 57,000 บาท
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
            ประธานกลุ่มชื่อ    นางผิน เดชนอก บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 087-9335380
มีคณะกรรมการ    จำนวน 15 คน      เป็นชาย – คน      หญิง 15 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 64 คน      จำนวนเงินทุน 148,000 บาท
8. กลุ่มปลูกผัก
            ประธานกลุ่มชื่อ นายเสมียน แก้วจันทร์ หมู่ที่ 3 โทรศัพท์ 081-0678004
มีคณะกรรมการ    จำนวน 5 คน        เป็นชาย 5 คน     หญิง – คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 30 คน      จำนวนเงินทุน 30,000 บาท
 
สภาพปัญหาความยากจน
1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี) ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2551 จำนวน 7 ครัวเรือน
2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 5 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลสระว่านพระยา ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน วิถีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลสระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่ารายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ ทำการเกษตร ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า

 

หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.