โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,058,376

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านหนองหินโคน 

บ้านหนองหินโคน
บ้านหนองหินโคน  

 แผนชุมชน ปี 25ุ63

 บ้านหนองหินโคน
หมู่ที่ 5 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านหนองหินโคนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าดงอีจานใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในบริเวณนี้จึงเป็นที่หมายปองของนักธุรกิจโรงเลื่อยในอำเภอครบุรี เพื่อต้องการตัดและชักลากไม้ไปแปรรูปจำหน่าย และประมาณปี พ.ศ.2504 ได้ส่งรถชักไม้พร้อมคนงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งมี นายเกตุ แอบสำโรงได้เห็นความอุดมของพื้นที่ ประกอบกับมีแหล่งน้ำธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะหนองน้ำมีก้อนหินใหญ่ปะปนอยู่กับโคลนตมอยู่ในบริเวณนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หนองหินโคน จากนั้นจึงอพยพครอบครัวจากบ้านเฉลียงทุ่ง ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เข้ามาจับจองแล้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรในปีพ.ศ. 2508-2512 และได้มีราษฎร์อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น และในปีพ.ศ. 2516 ได้จัดตั้งหมู่บ้าน หนองหินโคนอย่างเป็นทางการโดยมี นาย ลออ แสดกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี พ.ศ. 2524 ได้แยกมาเป็นตำบลมาบตะโกเอน  ต่อมามีนายประหยัด  ภูบาลชื่น  เป็นผู้ใหญ่บ้านและมีนายอดุลย์  เล็กสิงห์โตเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้าน หนองหินโคน หมู่ที่ 5 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 7,245 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 7,100 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 145 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้าน หนองเมา         หมู่ที่ 1 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้าน หนองตะแบก    หมู่ที่      ตำบล ตะแบกบาน     อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้าน บุหว้า              หมู่ที่ 8 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้าน หินดาด            หมู่ที่ 4  ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        ที่ราบสูง
            สภาพลักษณะดิน
                        ดินผสมลูกรังและลักษณะเป็นดินผสม
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน -
 
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   65   ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 247   คน แบ่งเป็นชาย 119  คน หญิง 128  คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1 ปี 5  คน
                อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี 42  คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี 6 คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 178 คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 23  คน
 
 6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา -  คน          จบประถมศึกษา 3  คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น 11  คน    จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 คน
            จบระดับอนุปริญญา 3   คน         จบระดับปริญญาตรี 6   คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี - คน
 
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นายอดุลย์  เล็กสิงห์โต           ตำแหน่ง          ผู้ใหญ่บ้าน
                        นายสุครีพ  ลาดกระโทก         ตำแหน่ง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นางนันทพร   อานกำบัง          ตำแหน่ง        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายกังวน  ตามสันเทียะ          ตำแหน่ง         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายสายชล  แก้วตะพาน         ตำแหน่ง         สมาชิก อบต.
                        นายสมพิศ  แอบสำโรง           ตำแหน่ง            สมาชิก อบต.
                        นายสมพิศ  แอบสำโรง           ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
                        นาง นันทพร    อานกำปัง          ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นาย ร่วม         สู่กระโทก           ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        นาย กังวน      ตามสันเทียะ      ตำแหน่ง            อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
                        นาง สมพิศ     แรดกระโทก      ตำแหน่ง            อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกมันสำปะหลัง
2.       อาชีพรอง   ไดแก่ ปลูกข้าวโพด ปลูกพืชสวนครัว รับจ้าง
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   21 ครอบครัว         - ทำไร่ 29 ครอบครัว    - ค้าขาย 4 ครอบครัว
            - รับจ้าง 11 ครอบครัว         - ช่าง    3 ครอบครัว    - อื่นๆ(ระบุ)   - ครอบครัว
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
            4.รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 23,000 บาท/คน/ปี (จปฐ. ข้อ27)
              
9.สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
                        ปลูกบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มเครือญาติ และเพื่อนฝูง
 
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี(มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
                        มีการจัดงานลอยกระทงในวันเพ็ยเดือน 12 ทุกปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรม และได้ทำการขอโทษแม่น้ำพระคงคาที่ได้ใช้อาบ ดื่ม เป็นประจำ และทุกกลางเดือนมกราคม ได้จัดให้มีงานเทศน์มหาชาติเพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา
 
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน
                        มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ลักษณะเป็นน้ำใต้ดิน
 
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน(การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้าง และมีความสามารถด้านใด)
                        การเล่นประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และภาษาที่ใช้เป็นภาษาของคนโคราช มีนาย บุญเลิศ ลาดกระโทก มีความสามารถทำลอบ ไซ สุ่มไก่ และ นาย อรรพร พลอยรัตน์ มีความสามารถในด้านถักแห นาง บุญเลิศ อาดกระโทก มีความสามารถทำขนมดอกจอก นางเล็ดได้
 
 
            ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
                                    ชื่อผลิตภัณฑ์  : เป่าแก้ว
                                    ผลิตโดยกลุ่ม/ บุคคล :  นางนุชนาถ   พันกลาง
                                    ลักษณะของผลิตภัณฑ์  :  เป่าแก้วให้เป็นรูปสัตว์ได้หลายชนิด
                                    จุดเด่น  :   มีความสวยงาม และประณีต
                                    ราคา  :  50-2000 บาท
                                    การจำหน่าย(จำหน่ายที่ไหนใครเป็นผู้จำหน่าย)  :   ส่งขายที่กรุงเทพฯ
                                    ติดต่อได้ที่   :   บ้านเลขที่ 14 บ้านหนองหินโคน
 
              สถานบริการ / โครงสร้างพื้นฐาน
                        - วัด            จำนวน   1   แห่ง              - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน 1 แห่ง
                        - โรงเรียน     จำนวน   1   แห่ง              - สถานีอนามัย     จำนวน   -    แห่ง
                        - ร้านค้า       จำนวน   3   แห่ง             - ปั๊มน้ำมัน           จำนวน   -   แห่ง
                        - อื่นๆ(ระบุ)   จำนวน   -    แห่ง
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน / กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน   -   กลุ่ม
 
            1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                ประธานกลุ่มชื่อ นายร่วม   นามสกุล สู่กระโทก
            บ้านเลขที่ 100   โทรศัพท์ 087-9569815   มีคณะกรรมการ จำนวน 9 คน เป็นชาย 4 คน
            หญิง 5 คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน   115 คน   จำนวนเงินทุน   238,000 บาท
 
            2. กองทุนหมู่บ้าน
                ประธานกลุ่มชื่อ นาย สมพิศ    นามสกุล แอบสำโรง บ้านเลขที่ 35/1   โทรศัพท์ 
                มีคณะกรรมการ จำนวน 14 คน   เป็นชาย   7 คน   หญิง   7 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   95 คน จำนวนเงินทุน กำไรกองทุน 140,000   บาท
 
            3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
                ประธานกลุ่มชื่อ   นายประหยัด    นามสกุล   ภูบาลชื่น บ้านเลขที่ 41 โทรศัพท์ 
                มีคณะกรรมการ จำนวน 9 คน   เป็นชาย 8 คน หญิง 1   คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน 52 คน
                จำนวนเงินทุน 280,000 บาท
 
            4.คณะกรรมการ SML
                ประธานกลุ่มชื่อ นายประหยัด   นาม สกุล ภูบาลชื่น บ้านเลขที่   41 โทรศัพท์ 
                มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน เป็นชาย   11   คน หญิง 4 คน
               สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   60   คน   จำนวนเงินทุน   - บาท
 
            5. กลุ่มอาชีพ เลี้ยงปลา
                ประธานกลุ่มชื่อ นายประหยัด    นามสกุล ภูบาลชื่น บ้านเลขที่ 41 โทรศัพท์ 
                มีคณะกรรมการ จำนวน 5 คน    เป็นชาย 4   คน   หญิง 1 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน 65   คน    จำนวนเงินทุน   12,000   บาท
 
            6. กลุ่ม ผู้ใช้น้ำประปา
                ประธานกลุ่มชื่อ   นาย ประหยัด    นามสกุล   ภูบาลชื่น   บ้านเลขที่ 41   โทรศัพท์
                มีคณะกรรมการ จำนวน   7 คน   เป็นชาย   5 คน   หญิง   2 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน    60 คน    จำนวนเงินทุน    7,770   บาท
 
 
สภาพปัญหาความยากจน
  1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23000 บาท / คน / ปี) ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2551 จำนวน 1 ครัวเรือน
  2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 1 ราย
 การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้าน หนองหินโคน หมู่ที่ 5 ตำบล สระว่านพระยา ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน อยู่ดี มีสุข
  
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้าน หนองหินโคน   หมู่ที่ 5 ตำบล สระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ ทำการเกษตร ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.