โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 44.197.231.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,254,810

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ความรู้ต่าง ๆ 

ความรู้ต่าง ๆ
ความรู้ต่าง ๆ  

ความรู้ต่างๆ
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. รายละเอียด
ข้อบกพร่องการจัดงานวันเด็ก งานวันขึ้นปีใหม่ รายละเอียด
ข้อบกพร่อง งานโครงการจัดงานต่างๆ รายละเอียด
ข้อบกพร่องการจัดงานประเพณีทางศาสนา รายละเอียด
ข้อบกพร่องวันเข้าพรรษา รายละเอียด
ข้อบกพร่องการเบิกจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา รายละเอียด
ข้อบกพร่องการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง รายละเอียด

เศรษฐกิจชุมชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด

คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รายละเอียด
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รายละเอียด

เงินเดือน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) รายละเอียด
บัญชีเงินเดือนแบบขั้นบันได

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3) รายละเอียด

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) รายละเอียด

วินัย
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษวินัยและการดำเนินการทางวินัย รายละเอียด

การช่วยเหลือสาธารณภัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว7271 ลว 26/12/2560
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายค่า อปพร. ของ อปท. พ.ศ.2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย มท 0808.2/ว2875 ลว 20/12/2560
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. พ.ศ. 2550


การช่วยเหลือประชาชน
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว7508 ลว 20/12/2561

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.5/ว774 21/03/2561
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 มท 0810.5/ว368 ลว 06/02/2561
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 มท 0810.5/ว2605 ลว 23 พ.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย] มท 0808.2/16771-16840 ลว 27/12/2560
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net มท 0810.5/ว1835 ลว 11/09/2560 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มท 0816.3/ว1060 ลงวันที่ 30/05/2560
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มท 0810.5/ว927 ลว 04/05/2560
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 มท 0810.5/ว596 ลว 17/03/2560
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มท 0810.5/ว0994 ลว 24/02/2560
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มท 0810.5/ว410 ลงวันที่ 23/02/2560
ปศุสัตว์
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย มท 0810.5/ว2616 ลงวันที่ 23/11/2560
การแจ้งการฆ่าสัตว์
แบบแจ้งและตอบรับการฆ่าสัตว์


เบี้ยยังชีพ
แนวทางการรับเงินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3,4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร และการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกําหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รายละเอียด


ขยะมูลฝอย
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [เอกสารแนบ]
การสนับสนุนโครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
สาธารณสุข
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มท0810.5/ว 2308 ลว 30 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 วันที่ 25 ต.ค. 60
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค. 2560
การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พัสดุฉบับใหม่
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ มท 0808.2/ว2850 ลว 12/09/2561
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 มท 0803.3/ว792 21/03/2561
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว119 7 มีนาคม 2561
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/053583 14 ธันวาคม 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
อบรม
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ มท 0808.2/ว2224 ลว 19/10/2560
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1791 2 เมษายน 2561


อุบัติเหตุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔


เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่องการลงทะเบียนขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
แบบลงทะเบียน(แบบ ดร.01) รายละเอียด
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) รายละเอียด
แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียน (แบบ ดร.04) รายละเอียด


การจ่ายขาดเงินสะสม
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


อาสาสมัครท้องถิ่นพิทักษ์โลก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 มท 0810.7/ว2825 ลงวันที่ 11/09/2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.)
[เอกสาร 1] [เอกสาร 2]
[เอกสาร 3]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาสมัครเข้าร่วมเครือข่าย (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)
ผักตบชวา
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ปี 2560 นส. มท 0810.5/ว883 ลว 28 เม.ย. 2560
ไฟป่าและหมอกควัน
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 มท 0810.5/ว839 ลว. 25/04/2560

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] มท 0810.7/ว580 28/02/2561
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/516 22/02/2561
การสำรวจความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.7/ว2796 12 ธ.ค. 2560
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.7/ว6768 29 พ.ย. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว5836 11 ต.ค. 2560


กองทุนสวัสดิการชุมชน
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน มท 0808.2/ว560 27/02/2561
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
โบนัส
หนังสือ มท 0809.3/ว 380 ลว 26 ก.พ. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.