โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,058,466

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านว่านพระยาสามัคคี 

บ้านว่านพระยาสามัคคี
บ้านว่านพระยาสามัคคี  

 

 แผนชุมชน ปี 2563

 

บ้านว่านพระยาสามัคคี

หมู่ที่ 10 ตำบลสระว่านพระยา

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้แยกออกมาจากบ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2546 โดยมีครัวเรือนแรกเริ่มจำนวน 75 ครอบครัวและมีประชากรประมาณ 395 คน เป็นชาย 187 คน และหญิง 208 คน โดยชาวบ้านได้มีมติเลือกให้นาย สนั่น จันสีดาผู้ใหญ่บ้าน   ต่อมามีนางลำดวน  ฉวยกระโทก  และมีนายชัยรัตน์  อาจทวีกุล (  27  ธันวาคม  2564)เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน

 

สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้ง

           บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง

 

2. พื้นที่

            มีพื้นที่ทั้งหมด 3,036 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 2,960 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 70 ไร่

 

3. อาณาเขต

            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้

            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้าน หัวทำนบ         หมู่ที่ 12 ตำบล หนองบุญนาก อำเภอ หนองบุญมาก

            ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้าน สระว่านพระยา  หมู่ที่ 3 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้าน หนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้าน หนองสองห้อง    หมู่ที่ 7 ตำบล มาบตะโกเอน  อำเภอ ครบุรี

 

4. ลักษณะภูมิประเทศ

            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ

                        พื้นที่ราบสูง

             สภาพลักษณะดิน

                        ดินร่วนสีขาว ปนลูกรัง

             แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน ไม่มี

 

5. ข้อมูลประชากร

            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   98    ครัวเรือน

            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 425 คน แบ่งเป็นชาย 210 คน หญิง 215 คน

                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

                อายุน้อยกว่า 1 ปี 20 คน

                อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี 120 คน

                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี 80 คน

                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 120 คน

                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 85 คน

 

 6. ระดับการศึกษา

            ไม่จบประถมศึกษา 30 คน          จบประถมศึกษา 70 คน

            จบมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คน    จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 คน

            จบระดับอนุปริญญา 50   คน         จบระดับปริญญาตรี 50 คน

            จบสูงกว่าปริญญาตรี - คน

 ข้อมูลการบริหาร

            นางลำดวน  ฉวยกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน  โทร 087-8699860

            นายสุเทพ  โตสกุล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

            นายชัยรัตน์  อาจทวีกุล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

            นายสำรอง  กองโตกลาง  สมาชิกสภาอบต.

            นายสนั่น  จันสีดา  สมาชิกสภาอบต.

            

 

หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.