โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 44.210.83.132
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,059,426

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านหนองหัวไหล่งาม 

บ้านหนองหัวไหล่งาม
บ้านหนองหัวไหล่งาม  

 แผนชุมชน ปี 2563

 
บ้านหนองหัวไหล่งาม
หมู่ที่ 9 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            หมู่บ้านหนองหัวไหล่งามแห่งนี้เดิมเป็นป่าดงรกทึบและป่าโปร่งบางส่วน ซึ่งเรียกกันว่า ดงอีจานใหญ่ มีป่าไม้ที่สมบูรณ์และสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย และมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่แห่งหนึ่งและมีน้ำกักขังตลอดปี สัตว์ป่าได้มาอาศัยลงมากินน้ำแห่งนี้มากมาย และมีนายพรานผู้หนึ่งได้ออกป่าเพื่อล่าสัตว์ ได้มาพบหนองน้ำและสัตว์มากมาย จึงได้ลงมือทำห้างนั่งเพื่อดักยิงสัตว์ เมื่อนายพรานเห็นสัตว์ตัวใหญ่ที่สุด นายพรานได้บรรจุกระสุนปืนและดินปืนเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะล้มสัตว์ตัวใหญ่ แต่เมื่อนายพรานยิงปืนออกไปด้วยแรงของดินปืนที่มีมากเกินอัตรา ท้ายปืนได้กระแทกเข้าที่หัวไหล่ของนายพรานจนทำให้หัวไหล่นายพรานหักทันที จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า หนองหัวไหล่หัก แต่ต่อมาเมื่อมีผู้คนมาบุกรุกแผ้วถางป่าเมื่อปี 2500 และตั้งกลุ่มบ้านหนองหัวไหล่หักขึ้นและขึ้นอยู่กับบ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 3 ต่อมาได้แบ่งการปกครองเมื่อ 13 ส.ค. 2545 และประกาศเมื่อเพื่อเลือกผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2549 โดยมีผู้ใหญ่สมบูรณ์ ทอกลาง เป็นผู้ใหญ่บ้านตนแรกต่อมามีนายสมนึก  ล้อมกลาง  เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอ
ครบุรี และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยางและลูกรังในหมู่บ้าน
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 4,020 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 3,970 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 50 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านหัวทำนม    ตำบล หนองตะโก้ อำเภอ หนองบุญมาก
            ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านโนนหอม           หมู่ที่ 7    ตำบล สระว่านพระยา  อำเภอ ครบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสุขไพบูลย์  หมู่ที่ 1    ตำบล สุขไพบูลย์ อำเภอ เสิงสาง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านสระว่านพระยา    หมู่ที่ 3  ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        เป็นที่ราบสูง และไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
            สภาพลักษณะดิน
                        แบ่งออกเป็น 3 สภาพ คือ ดินลูกรัง ดินร่วนซุย และดินเหนียว
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
มีสระน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง
 
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   64    ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 292 คน แบ่งเป็นชาย 153คน หญิง 139 คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1 ปี          1          คน
                อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี        78         คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี       9          คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี       186       คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป     18         คน
  
6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา            57         คน        จบประถมศึกษา               130       คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น      1          คน        จบมัธยมศึกษาตอนปลาย   5          คน
            จบระดับอนุปริญญา          -           คน        จบระดับปริญญาตรี           4          คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี         -          คน       
           
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นายสมนึก           ล้อมถลาง           ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
                        นายศุภักนันต์         ชิงรัมย์               ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายมงคล             ถนัดไถ           ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายศักดา             นกสูงเนิน        ตำแหน่ง สมาชิกอบต./ สท.
                        นายประดิษฐ          แวะสันเทียะ       ตำแหน่ง สมาชิกอบต./ สท.
                        นายสมนึก           ล้อมถลาง           ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
                        นางราตรี             ครองยุติ            ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นายสมนึก           ล้อมถลาง           ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        น.ส.วราภรณ์       สีเหลือง             ตำแหน่ง อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.)
                        นางลูกจันทร์        ดงกระโทก          ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
                       
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่
2.       อาชีพรอง   ไดแก่ รับจ้าง
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   2        ราย         - ทำไร่ 30   ราย             - ค้าขาย     3   ราย
            - รับจ้าง  150    ราย         - ช่าง    5     ราย            
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
            4. รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 26,000 บาท/คน/ปี
 
9. สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น 5 คุ้ม
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี (มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
สนับสนุนประเพณีลอยกระทง งานประจำปีของหมู่ที่ 3 และวันสำคัญทางศาสนา
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
                        มีสระน้ำ 2 แห่งและป่าธรรมชาติ
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน (การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้างและมีความสามารถด้านใด)
                        ทำเครื่องใช้จักสาน โดยกลุ่มชาวบ้าน
            5. ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
            (ให้ระบุชื่อกลุ่ม, ความสามารถด้านการผลิต, จำนวนสมาชิก, มีกิจกรรมอะไรบ้าง)
                        ชื่อผลิตภัณฑ์    :     กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
                        ผลิตโดยกลุ่ม/บุคคล   :   ผลิตได้ทั้งกลุ่มและบุคคล
                        ลักษณะของผลิตภัณฑ์   :   เป็นเห็ดนางฟ้าขายสด
จุดเด่น   :   สามารถแปรรูปได้หลายชนิด
                        ราคา    :    ดีตลอดปี
                        การจำหน่าย   :   จำหน่ายที่กลุ่มโดยตรง
                        ติดต่อได้ที่    :   นางราตรี ครองยุติ            
                        โทร. 089-9175758
            6. สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ
                        ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ป่าไม้อนุรักษ์
                        ลักษณะสำคัญ มีแห่งเดียวในตำบลสระว่านพระยา
 
            สถานบริการ/โครงสร้างพื้นฐาน
            - วัด                  -    แห่ง                         - โรงเรียน           -    แห่ง            
           - สถานีอนามัย     -    แห่ง                         - ปั๊มน้ำมัน          1   แห่ง
            - ร้านค้า             3    แห่ง            
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน/กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
            ประธานกลุ่มชื่อ    นางราตรี ครองยุติ  บ้านเลขที่ 36 โทรศัพท์ 089-9175758
มีคณะกรรมการ    จำนวน  3 คน    เป็นชาย 3  คน    หญิง 5 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 8 คน      จำนวนเงินทุน 50,000 บาท
2. กองทุนหมู่บ้าน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมนึก ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 54 โทรศัพท์ 083-7272122
มีคณะกรรมการ    จำนวน  13 คน   เป็นชาย 7  คน    หญิง 6 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน   55 คน   จำนวนเงินทุน 1,000,000 บาท
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมนึก ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 54  โทรศัพท์ 083-7272122
มีคณะกรรมการ    จำนวน  5 คน    เป็นชาย 3  คน    หญิง 2 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 49 คน   
4. คณะกรรมการ SML
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมนึก ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 54 โทรศัพท์ 083-7272122
มีคณะกรรมการ    จำนวน  16 คน    เป็นชาย  9 คน    หญิง 7 คน
จำนวนเงินทุน 200,000 บาท
5. กลุ่มทำไร่มัน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมนึก ล้อมกลาง บ้านเลขที่ 54 โทรศัพท์ 083-7272122
มีคณะกรรมการ    จำนวน  30 คน    เป็นชาย  30 คน หญิง - คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 30 คน 
6. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและจำหน่ายลูกสุกร
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายประดิษฐ์ แวสันเทียะ บ้านเลขที่ 59  โทรศัพท์ 089-5830085
มีคณะกรรมการ    จำนวน  10 คน    เป็นชาย  2 คน    หญิง 8 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 10 คน   
 
สภาพปัญหาความยากจน
1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี) ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2551 จำนวน 7 ครัวเรือน
2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 7 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9 ตำบลสระว่านพระยา ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและพัฒนาที่ยั่งยืน
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ที่ 9 ตำบลสระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่ารายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ ทำไร่และรับจ้างเสริม ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
งานบริหารบุคคล
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.