โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,792,412

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านโนนหอม 

บ้านโนนหอม
บ้านโนนหอม  

แผนชุมชน ปี 2563

 
บ้านโนนหอม
หมู่ที่ 7ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านโนนหอม เดิมเป็นคุ้มบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสระว่านพระยาขึ้นอยู่กับตำบลเฉลียง ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนมาขึ้นกับบ้านบุหว้า ตำบลมาบตะโกเอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 แยกออกจากบ้านบุหว้า มาตั้งหมู่บ้านชื่อบ้านโนนหอม ตำบลมาบตะโกเอน มีนายอบ ศิรินอก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
            ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาเป็นหมู่ที่  7  ตำบลสระว่านพระยา  ต่อมาปี พ.ศ. 2544 มีนายสุวิทย์ คิดการ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  2  และปี พ.ศ. 2554 นายสมนึก ดวงศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  3  มาถึงปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้าน โนนหอม หมู่ที่ 7 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอครบุรี และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยางอยู่ถัดจากบ้านสระว่านพระยาหมู่  3  ต่อด้วยบ้านบุหว้า  หมู่ที่  8  โดยมีโรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคีขั้นอยู่
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 5,100 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 5,000 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 100 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ             ติดต่อกับ บ้านสระว่านพระยา        หมู่ที่ 3   ตำบล สระว่านพระยา         อำเภอ ครบุรี
ทิศใต้                ติดต่อกับ บ้านบุหว้า                    หมู่ที่ 8   ตำบล สระว่านพระยา         อำเภอ ครบุรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ บ้านเจริญผล                หมู่ที่ 12 ตำบล สุขไพบูลย์              อำเภอ เสิงสาง
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ บ้านหนองเมา              หมู่ที่ 1   ตำบล สระว่านพระยา         อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        พื้นที่ราบสูง
            สภาพลักษณะดิน
                        ดินร่วนสีขาวปนลูกรัง
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
สระหลวงซึ่งเป็นสระน้ำสาธารณะ มีเนื้อที่ 10 ไร่
 
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   88    ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 291 คน แบ่งเป็นชาย 139 คน หญิง 152 คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1 ปี          2          คน
                อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี        72         คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี       11         คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี       160       คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป     46         คน
 
6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา            103       คน        จบประถมศึกษา               398       คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น      79         คน        จบมัธยมศึกษาตอนปลาย   95         คน
            จบระดับอนุปริญญา          -           คน        จบระดับปริญญาตรี           11         คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี         -          คน
 
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นายสมนึก           ดวงศรี               ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
                        นายสหชัย           ประวรรณโก        ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นางอารีรัตน์         ขุนอินทร์            ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายบุญส่ง          ขุนอินทร์             ตำแหน่ง สมาชิก อบต./สท.
                        นายเสรี           เทิมกระโทก            ตำแหน่ง สมาชิก อบต./สท.
                        นายสมนึก           ดวงศรี                ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
                        นางทวี               พวงพิมาย           ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นายสมนึก           ดวงศรี                ตำแหน่ง ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        นายประจันทร์      สีดาหาร ตำแหน่ง อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
                        นางวันเพ็ญ          ทันโคกกรวด       ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่ ทำนา
2.       อาชีพรอง   ไดแก่ ปลูกผักหมุนเวียน, เลี้ยงสัตว์, รับจ้าง
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   31    ราย           - ทำไร่ 87   ราย             - ค้าขาย     8   ราย
            - รับจ้าง  32    ราย           - ช่าง    3    ราย              - อื่นๆ (ระบุ) -   ราย
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
            4. รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 23,000 บาท/คน/ปี
 
9. สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นคุ้ม มี 9 คุ้ม ซึ่งทั้งหมดมีความเอื้อเฟื้อต่อกันเป็นอย่างดี
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี (มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
วันปีใหม่             1 มกราคมของทุกปี
วันสงกรานต์        12-13-14 เมษายน ของทุกปี
วันเข้าพรรษา – ออกพรรษา, วันลอยกระทง
วันแม่ 12 สิงหาคม            วันที่ 5 ธันวาคม
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
                        ด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องดิน, เรื่องน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่ดี, ปลอดสารพิษ
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน (การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้างและมีความสามารถด้านใด)
                        นายคำต้น จ่ายกระโทก      นายอบ ศิรินอก    มีความสามารถในด้านการละเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ประเภท ดีด สี ตี เป่า
            5. ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
            ชื่อผลิตภัณฑ์    :     ข้าวโพดหวาน, พืชผักสวนครัวทั่วไป
            ผลิตโดยกลุ่ม/บุคคล  :  กลุ่มปลูกผักหมุนเวียน
            ลักษณะของผลิตภัณฑ์      -
จุดเด่น   :    ปลอดสารพิษตกค้าง, ได้สินค้าใหม่สด
            ราคา    :    ตามสภาพการตลาด
            การจำหน่าย   :  สมาชิกกลุ่มปลูกผักหมุนเวียน
            ติดต่อได้ที่     :  บ้านโนนหอม
            6. สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ 
                        ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว      :    สระหลวง
                        ลักษณะสำคัญ/จุดเด่น    :   เป็นสระน้ำขนาดใหญ่, สามารถเป็นที่ตกเบ็ดได้
                        ฤดูกาลท่องเที่ยว    :  ตลอดปี
            สถานบริการ/โครงสร้างพื้นฐาน
- วัด                  จำนวน   1 แห่ง               - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน   2 แห่ง
- โรงเรียน           จำนวน   1 แห่ง               - สถานีอนามัย     จำนวน   - แห่ง
- ร้านค้า             จำนวน   8 แห่ง               - ปั๊มน้ำมัน          จำนวน   - แห่ง
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน/กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน 5 กลุ่ม
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมนึก ดวงศรี บ้านเลขที่ 37 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  15 คน   เป็นชาย 8  คน    หญิง 7 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 264 คน จำนวนเงินทุน 486,904.74 บาท
2. กองทุนหมู่บ้าน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสมนึก ดวงศรี บ้านเลขที่ 37 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  15 คน   เป็นชาย 8  คน    หญิง 7 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 256 คน จำนวนเงินทุน 1,221,786.81  บาท
3. คณะกรรมการ SML
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายสุวิทย์ คิดการ บ้านเลขที่ 171 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  15 คน    เป็นชาย  11 คน หญิง 4 คน
จำนวนเงินทุน       250,000 บาท
4. กลุ่มอาชีพปลูกผักหมุนเวียน
            ประธานกลุ่มชื่อ    นายเรียง ชิมรัมย์ บ้านเลขที่ 30 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  9 คน      เป็นชาย  7 คน    หญิง 2 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 34 คน จำนวนเงินทุน 83,xxx.45 บาท
5. กลุ่มเลี้ยงสุกร
            ประธานกลุ่มชื่อ    นางทวี หาระภูมิ  บ้านเลขที่ 20 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  9 คน      เป็นชาย  1 คน    หญิง 8 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 35 คน    จำนวนเงินทุน 100,000 บาท
 
สภาพปัญหาความยากจน
1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี) ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2551 จำนวน 2 ครัวเรือน
2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 2 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้าน โนนหอม หมู่ที่ 7 ตำบล สระว่านพระยา ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องดิน, น้ำ
 
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้าน โนนหอม หมู่ที่ 7 ตำบล สระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปลูกผักหมุนเวียน ภายใน 5 – 10 ปี ข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.