โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,246,597

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านโนนแสนสุข 

บ้านโนนแสนสุข
บ้านโนนแสนสุข  

แผนชุมชน ปี 2563

 บ้านโนนแสนสุข
หมู่ที่ 2 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านบุหว้า ตำบลมาบตะโกเอน ได้แยกตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ตั้งชื่อบ้านโนนแสนสุข เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่บนโนนรูปจานคว่ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่มาจากอำเภอโนนสูง, พิมาย จึงตั้งชื่อเป็นบ้านโนนแสนสุขขึ้น ได้หมู่ที่ 2 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้แต่งตั้ง นายสุวรรณ ด้วงมะดัน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2534 ในปี 34 มีจำนวนประชากร 240 คน 45 หลังคาเรือน
ต่อมามีนายณรงค์  ศาลกลาง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และนางสวัส  วังกลาง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ลักษณะบ้านโนนแสนสุข
-          ทิศเหนือ ติดกับ บ้านโนนหอม ม .7
-          ทิศใต้ ติดกับ เขตอำเภอเสิงสาง
-          ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านบุหว้า ม.8
-          ทิศตะวันออก ติดกับ เขตอำเภอเสิงสาง บ้านดงอีจานใหญ่
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
บ้าน โนนแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอ
ครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรีเป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยางสภาพชำรุด
 
2. พื้นที่
มีพื้นที่ทั้งหมด 4,780 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 4,700 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 80 ไร่
 
3. อาณาเขต
มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านบุหว้า     หมู่ที่ 8 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้าน สระประทีป     หมู่ที่ 2    ตำบล เสิงสาง  อำเภอ เสิงสาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านดงอีจานใหญ่     หมู่ที่ 8   ตำบล สุขไพบูลย์     อำเภอ เสิงสาง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้าน บุหว้า            หมู่ที่ 8     ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ  :  พื้นที่ราบสูง
สภาพลักษณะดิน  : ดินร่วนปนดินแดง
แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน  :
1.       บ่อน้ำตื้น
2.    บ่อบาดาล
3.       ประปา
 
5. ข้อมูลประชากร
1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   80  ครัวเรือน
2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 256 คน แบ่งเป็นชาย 123 คน หญิง 133 คน
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
อายุน้อยกว่า 1 ปี 7 คน
อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี 14 คน
อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี 5 คน
อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 186 คน
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 19 คน
  
 6. ระดับการศึกษา
ไม่จบประถมศึกษา - คน          จบประถมศึกษา 170 คน
จบมัธยมศึกษาตอนต้น 8 คน    จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน
จบระดับอนุปริญญา -   คน         จบระดับปริญญาตรี 7 คน
จบสูงกว่าปริญญาตรี - คน
 
7. การเมืองการปกครอง
ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
นางสวัส              วังกลาง            ตำแหน่ง             ผู้ใหญ่บ้าน
นางทองม้วน        ชินแสน           ตำแหน่ง             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางชุติมา            สิริพิมลวรรณ       ตำแหน่ง             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายเด่นชัย           ชุ่มสีดา              ตำแหน่ง             สมาชิก อบต./สท.
 
นางพรทิพย์         ก้อนกระโทก       ตำแหน่ง             ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
นางสวัส              วังกลาง              ตำแหน่ง             ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
นางฉลวย            ต้นกระหาด         ตำแหน่ง             อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
นางสวัส              วังกลาง              ตำแหน่ง             อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
 
8. การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม
2.       อาชีพรอง   ไดแก่ ปลูกผัก
จำแนกประเภทอาชีพ
- ทำนา   7    ราย             - ทำไร่ 40   ราย             - ค้าขาย     2 ราย
- รับจ้าง 40    ราย            - ช่าง    10   ราย             - อื่นๆ(ระบุ) -  ราย
3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
4. รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 25,000 บาท/คน/ปี (จปฐ. ข้อ 27)
 
9. สภาพทั่วไปทางสังคม
1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
อยู่กันเป็นคุ้ม ตามเครือญาติ แบ่งเป็น 5 คุ้ม
2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี (มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
วันสงกรานต์ – วันเข้าพรรษา – วันลอยกระทง – วันที่ 5 ธ.ค. – วันที่ 12 ส.ค. – 23 ต.ค. ของทุกปี
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
-
4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน (การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้างและมีความสามารถด้านใด)
จักสานสุ่มไก่ – ตะกร้า – ถักเสื้อโคเชค์ – เย็บหมอนฟักทอง – กระเป๋า
5. ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
(ให้ระบุชื่อกลุ่ม, ความสามารถด้านการผลิต, จำนวนสมาชิก, มีกิจกรรมอะไรบ้าง)
ชื่อผลิตภัณฑ์    :  หมอนฟักทอง
ผลิตโดยกลุ่ม/บุคคล  :    กลุ่มแม่บ้าน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์   :     หมอนโชว์
จุดเด่น   :  สวยงาม – ทนทาน
ราคา      :    250 บาท
ติดต่อได้ที่      :  นางทองม้วน ชินแสน         โทร. 087-0001582
 
7. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน/กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประธานกลุ่มชื่อ    นางสวัส  นามสกุล วังกลาง           บ้านเลขที่ 14 โทรศัพท์ –
มีคณะกรรมการ    จำนวน  15 คน   เป็นชาย 8  คน    หญิง 7 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 132 คน จำนวนเงินทุน - บาท
2. กองทุนหมู่บ้าน
ประธานกลุ่มชื่อ    นายณรงค์ นามสกุล ศาลกลาง       บ้านเลขที่ 28 โทรศัพท์ 0843571488
มีคณะกรรมการ    จำนวน 15 คน   เป็นชาย 5 คน    หญิง 10 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน   99 คน   จำนวนเงินทุน - บาท
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ประธานกลุ่มชื่อ    นายณรงค์ นามสกุล ศาลกลาง       บ้านเลขที่ 28 โทรศัพท์ 0843571488
มีคณะกรรมการ    จำนวน  9 คน      เป็นชาย  4 คน    หญิง 5 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 44 คน    จำนวนเงินทุน 292,000 บาท
4. คณะกรรมการ SML
ประธานกลุ่มชื่อ    นายวุฒิพงษ์ นามสกุล นิยมประภาสกุล บ้านเลขที่ 54 โทรศัพท์ 0862492195
มีคณะกรรมการ    จำนวน  15 คน    เป็นชาย  7 คน    หญิง 8 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 190 คน จำนวนเงินทุน 200,000 บาท
5. กลุ่มอาชีพ กลุ่มปลูกผัก
ประธานกลุ่มชื่อ    นายจันดา นามสกุล การุณ              บ้านเลขที่ 20 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  6 คน      เป็นชาย  6 คน    หญิง -  คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 12 คน    จำนวนเงินทุน 40,480 บาท
6. กลุ่ม ฌาปนกิจหมู่บ้าน
ประธานกลุ่มชื่อ    นายสุวรรณ นามสกุล ด้วงมะดัน      บ้านเลขที่ 29 โทรศัพท์ -
มีคณะกรรมการ    จำนวน  7 คน      เป็นชาย  6 คน    หญิง 1 คน
สมาชิกกลุ่ม         จำนวน 62 คน    จำนวนเงินทุน 9,259 บาท
 
สภาพปัญหาความยากจน
1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี) ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2551 จำนวน 4 ครัวเรือน
2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 75 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
บ้าน โนนแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบล สระว่านพระยา ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน ทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
 
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
บ้าน โนนแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบล สระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ เกษตรกรรม ภายใน 5 – 10 ปี ข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.