โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.6.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,257,160

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่    
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ดำเนินโครงการฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสระว่านพระยา  ทั้ง 10 หมู่บ้าน และตำบลเฉลียง ระหว่างวันที่ 19 - 27 เมษายน 2565
นายชูชาติ ยางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา และเจ้าหน้าที่อบต.ร่วมสนับสนุนบริการและจัดสถานที่ฉีดวัคซีนให้นักเรียน โดยมีพี่ๆอสม.และจนท.รพ.สต.สระว่านพระยาในการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-11 ปี และประกาศนโยบายการทำงานที่  ชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้เด็กๆและคุณครู  ได้รับทราบเจตนารมณ์ในการทำงานของผู้บริหาร  ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ได้ร่วมแรงในครั้งนี้ ยอดฉีดกลุ่มอายุ 5-11 ปีในวันนี้  7  เมษายน  2565 =401 คน
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา ได้ มอบหมายนายถวิล เกตุวิฑูรย์ เลขานุการนายกฯ ประสานงาน พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์นครราชสีมา เพื่อขอรับงบสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสระว่านพระยา ทั้งนี้นายถวิล เกตุวิฑูรย์ เลขานุการนายกฯได้ดำเนินการเปิดบัญชีร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อรอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์ฯ
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา ได้มอบหมายนายบุญส่ง ขุนอินทร์ ประสานนำส่ง กายอุปกรณ์คนพิการเข้าซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและประกอบชิ้นส่วนเครื่องช่วยคนพิการนครราชสีมา ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทุกท่านมาล่วงหน้านะครับ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 2 ได้นำทีมช่างออกซ่อมถนนในเส้นทางที่ทาง อบจ.รับผิดในพื้นที่ตำบลสระว่านพระยา ทั้งนี้พี่น้องชาวตำบลสระว่านพระยา ขอขอบพระคุณท่าน สจ. อย่างยิ่ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก พร้อมคณะผู้บริหารออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวป้องกันโรคโควิด ชาวสระว่าน  เป็นคนดีมีคุณธรรม  ไม่ทอดทิ้งกัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา ได้เชิญคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลสระว่านพระยา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพคนพิการตำบลสระว่านพระยา โดยมีนายขุนไกร อินทร์นอก ประธานชมรมคนพิการตำบลสระว่านพระยา ได้ชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ได้ข้อตกลง การดำเนินงานชิ้นแรก คือเชิญคนพิการในตำบล เข้าร่วมรับฟังสิทธิของคนพิการที่พึ่งมีจากพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานจะประชาสัมพันธ์อีกครั้ง  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขออบต.  ชาวสระว่านมีคุณธรรม  ไม่ทอดทิ้งคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชูชาติ ยางนอก นายก อบต.สระว่านพระยา มอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.สระว่านพระยา พร้อมทั้ง อปพร. ร่วมแรง จัดทำความสะอาด ศูนย์พักคอยวัดบุหว้า ซึ่งเคยเป็นศูนย์พักคอย การทำความเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการสั่งการ ให้เปิดศูนย์โควิดชุมชนระดับตำบล (Community Isolation : CI) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันเหตุกาล  ชาวสระว่าน  ไม่ทอดทิ้งกัน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.