โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,247,203

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     บ้านราษฎร์สุขสันต์ 

บ้านราษฎร์สุขสันต์
บ้านราษฎร์สุขสันต์  

 แผนชุมชน ปี 2563

 
บ้านราษฎร์สุขสันต์
หมู่ที่ 6 ตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            เดิมเป็นคุ้มที่ 2 บ้านหนองเมาหมู่ที่ 1 ตำบลสระว่านพระยา การปกครองได้แยกตั้งหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยมีนาย บุญหนา ทาซ้ายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตำนานเล่าขาน กลุ่มมีความรักใคร่ปองดองในหมู่ญาติมิตร คิดการใดพร้อมใจกันทำ จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เทศกาลจารีตประเพณีชอบสนุกรื่นเริง คำว่าราษฎร์ หมายถึง ประชากร สุขสันต์ หมายถึง การอยู่สุขสบาย อยู่ดี มีสุข คำขวัญของหมู่บ้าน ขนุนหวาน หลานสาวสวย รวยเกษตร เศรษฐกิจมีพอเพียง  ต่อมามีนายสมบูรณ์  พิกุล  เป็นผู้ใหญ่บ้านและนายเขียว  คลังนอกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
           บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ตำบล สระว่านพระยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอครบุรี  และห่างจากตัวอำเภอครบุรี เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร โดยเป็นถนน ลาดยาง
 
2. พื้นที่
            มีพื้นที่ทั้งหมด 4,940 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประมาณ 4,800 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 140 ไร่
 
3. อาณาเขต
            มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้าน มาบตะโกเอน    หมู่ที่ 2 ตำบล มาบตะโกเอน อำเภอ ครบุรี
            ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้าน หนองหินดาด    หมู่ที่ 4 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้าน หนองเมา         หมู่ที่ 1 ตำบล สระว่านพระยา อำเภอ ครบุรี
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้าน บุมะค่า            หมู่ที่ 8 ตำบล มาบตะโกเอน  อำเภอ ครบุรี
 
4. ลักษณะภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ
                        พื้นที่ราบ เอียงแอ่งกระทะ
            สภาพลักษณะดิน
                        ดินร่วนเหนียว เหมาะสำหรับทำการเกษตร เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป
            แหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
                        แหล่งน้ำใต้ดิน มีทุกตารางกิโลเมตร
 
5. ข้อมูลประชากร
            1. หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน   90    ครัวเรือน
            2. จำนวนประชากรรวมทั้งหมด 415 คน แบ่งเป็นชาย 220 คน หญิง 195 คน
                จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                อายุน้อยกว่า 1 ปี - คน
               อายุ 1 ปี ถึง 14 ปี 81 คน
                อายุ 15 ปี ถึง 17 ปี 24 คน
                อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 275 คน
                มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 35 คน
  
6. ระดับการศึกษา
            ไม่จบประถมศึกษา -  คน           จบประถมศึกษา 234 คน
            จบมัธยมศึกษาตอนต้น 40 คน    จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 35 คน
            จบระดับอนุปริญญา 2   คน         จบระดับปริญญาตรี 6 คน
            จบสูงกว่าปริญญาตรี - คน
 
7. การเมืองการปกครอง
            ผู้นำหรือคณะกรรมการในชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
                        นายเขียว  คลังนอก                 ตำแหน่ง           ผู้ใหญ่บ้าน
                        นายสมหมาย  โคมพิมาย       ตำแหน่ง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายบูรพา  อภัยไธสง               ตำแหน่ง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        นายสมชาย  จำปาสุโพธิ์         ตำแหน่ง           สมาชิก อบต./สท.
                        นางยุพิน    จิตสม               ตำแหน่ง            สมาชิก อบต./สท.
                       นายสมบูรณ์    พิกุล                ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
                        นางอุไร          พิกุล                 ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
                        นายสมบูรณ์     พิกุล               ตำแหน่ง            ประธาน/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
                        นายสุรพล       ศรีนาค            ตำแหน่ง            อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
                        นายแหล่        ศรีนวลจันทร์      ตำแหน่ง            อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
 
8. การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพ
1.       อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลัง ผลไม้  ขนุน  ทุเรียน
2.       อาชีพรอง   ได้แก่ ทำไร่อ้อย ทำสวนผัก ข้าวโพด  ถั่วลิสง
จำแนกประเภทอาชีพ
            - ทำนา   1 ครอบครัว         - ทำไร่ 114 ครอบครัว    - ค้าขาย 5 ครอบครัว
            - รับจ้าง 168 ครอบครัว     - ช่าง    32   ครอบครัว    - อื่นๆ(ระบุ)ไม่มีอาชีพ 95 ราย
            3. ค่าแรงในหมู่บ้าน วันละ 150 บาท
            4.รายได้เฉลี่ยของประชากร จำนวน 23,000 บาท/คน/ปี (จปฐ. ข้อ27)
              
9.สภาพทั่วไปทางสังคม
            1. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน
                        ชาวบ้านมีความสามัคคี รักใคร่ ต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกัน
 
            2. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม/เทศกาลประจำปี(มีอะไรบ้าง จัดในช่วงไหน มีความสำคัญอย่างไร)
                        วันเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียน วันออกพรรษา ประเพณี ทำบุญถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุ วันแม่ประเพณี ทำบุญวันแม่ วันสงกรานต์สรงน้ำพระ
 
            3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน
                        แหล่งน้ำใต้ดิน
 
            4. ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน(การละเล่น ประเพณี ภาษา อาชีพ มีอะไรบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใครบ้าง และมีความสามารถด้านใด)
                        ชาวบ้านมีความสามารถ ทางด้านทอผ้า ทอเสื่อ นำเอาผลไม้มาแปรรูป 
 
            ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
                                    ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ขนุนแปรรูป ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลัง อ้อย มะละกอ ผักต่างๆ
                                    ผลิตโดยกลุ่ม  :   เกษตรกร
                                    ลักษณะของผลิตภัณฑ์  : วัตถุดิบ
                                    จุดเด่น  : ผลิตได้ตลอดปี
                                    ราคา  :  ตามกลไกตลาด
                                    ติดต่อได้ที่ : 57 หมู่ 6 ต.สระว่านพระยา
  
            สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ                       
            สถานบริการ / โครงสร้างพื้นฐาน
                        - วัด            จำนวน   -   แห่ง              - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน 1 แห่ง
                        - โรงเรียน     จำนวน   1   แห่ง              - สถานีอนามัย     จำนวน   -    แห่ง
                        - ร้านค้า       จำนวน   3 แห่ง              - ปั๊มน้ำมัน           จำนวน   -   แห่ง
                        - อื่นๆ(ระบุ)   จำนวน   -    แห่ง
 
10. ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มทางเศรษฐกิจ
            ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งจำนวนกองทุนชุมชน / กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน   5 กลุ่ม
            1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                ประธานกลุ่มชื่อ นายสมบูรณ์   นามสกุล พิกุล
            บ้านเลขที่ 18   โทรศัพท์ 048-8287096   มีคณะกรรมการ จำนวน 3 คน เป็นชาย 3 คน หญิง - คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน   94 คน   จำนวนเงินทุน 60,000 บาท
 
            2. กองทุนหมู่บ้าน
                ประธานกลุ่มชื่อ นายสมบูรณ์   นามสกุล พิกุล   บ้านเลขที่ 18 โทรศัพท์ 048-8287096  
                มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน   เป็นชาย   8 คน   หญิง   7 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   94 คน จำนวนเงินทุน กำไรกองทุน 117,616,032 บาท
 
            3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
                ประธานกลุ่มชื่อ   นายสมบูรณ์   นามสกุล พิกุล   บ้านเลขที่ 18 โทรศัพท์ 048-8287096  
                มีคณะกรรมการ จำนวน 12 คน   เป็นชาย 10  คน หญิง 2   คน สมาชิกกลุ่ม จำนวน 65 คน
                จำนวนเงินทุน 28,373,572 บาท
 
            4.คณะกรรมการ SML
                ประธานกลุ่มชื่อ นายเฉลิม   นามสกุล จิตรสม บ้านเลขที่   35 โทรศัพท์ 
                มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน เป็นชาย   10   คน หญิง 5 คน
               สมาชิกกลุ่ม   จำนวน   -    คน   จำนวนเงินทุน   - บาท
 
            5. กลุ่มอาชีพ เลี้ยงสุกร
                ประธานกลุ่มชื่อ นายศักดิ์ชัย    นามสกุล วาดงูเหลือม บ้านเลขที่ 22 โทรศัพท์ 
                มีคณะกรรมการ จำนวน 10 คน    เป็นชาย -   คน   หญิง 10 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน 9   คน    จำนวนเงินทุน   3,000   บาท
 
            6. กลุ่ม ปลูกข้าวโพดหวาน
                ประธานกลุ่มชื่อ   นางดวงนภา    นามสกุล   พิมพ์โคราช   บ้านเลขที่ 61   โทรศัพท์
                มีคณะกรรมการ จำนวน   6 คน   เป็นชาย   3 คน   หญิง   3 คน
                สมาชิกกลุ่ม   จำนวน    10 คน    จำนวนเงินทุน    50,000   บาท
 
 
สภาพปัญหาความยากจน
  1. ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.(ต่ำกว่า 23000 บาท / คน / ปี) ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2551 จำนวน 2 ครัวเรือน
  2. ผู้ที่เวทีประชาคมกำหนดให้เป็นผู้ยากจน จำนวน 7 ราย
 
การกำหนดอัตลักษณ์ชุมชน
            บ้าน ราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ตำบล สระว่านพระยา ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสีเขียว
 
 
การกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน
            บ้าน ราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ตำบล สระว่านพระยา ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านแล้วจากการจัดเวทีประชาคม พบว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพ เกษตร ปศุสัตว์ รับจ้างทั่วไป ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.