โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,367,160

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประมวลภาพเมื่อวันที่ 15 เม.ย 64 ท่านนายอำเภอครบุรี ท่านนายก ท่านกำนัน ที่ใด้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลสระว่านพระยา และมอบสิ่งของเพี่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานคัดกรองเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายและการพัฒนาศักยภาพ การดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ อบต.สระว่านพระยา ร่วมดำเนินโครงการสัมมานาเชิงปฎิบัติการ ศึกษาดูงาน ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ๒ กับทางสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช(สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสาขานครราชสีมา)และบ้านหนองพฤกษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและระดับตำบล รุ่นที่ 5 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กฯ ทั้งระดับอำเภอและ อปท. ในเขตพื้นที่ อำเเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว 46 อปท. 4 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน ณ หอประชุมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิจิตร. กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา อบต.สระว่านพระยา ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรร่วมประชุม รับทราบผลการพิจารณาเสนอขอเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีท่านสุรินทร์ แสงทวีพพร พลังงานจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม
วันอังคารที่9มีนาคม2564 อบต.สระว่านพระยาได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเมาองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมและรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะดำเนินงานตำบลสระว่านพระยาได้กำหนดดำเนินโครงการอบรมพัฒนาตำบลด้านยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เพลินขนุน ละมุลลิ้น ทุเรียนพิภพบาดาล) เพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนตำบล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ90ท่าน
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายบารเมษฐ์ ทรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด - 19 ทั้ง 4 โรงเรียนในตำบลสระว่านพระยา
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม 2564 อาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลสระว่านพระยา และ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ขนุน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ศึกษาดูงาน ภายใต้กรอบดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กลุ่มข้าวเม่าบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ทาง สำนักงานพลังงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการฯดีให้แก่ตำบลสระว่านพระยา

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.