โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,367,177

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชูชาติ ยางนอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา เป็นประธานการประชุม  และกล่าวถึงการประเมิน  ไอทีเอ(ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.)และขอความร่วมมือกรรมการฯร่วมตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  ร่วมแสดงออกนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าน สส.พรชัย อำนวยทรัพย์ พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายกอบต.สระว่านพระยา นายชูชาติ ยางนอก และคณะผู้บริหารสภาฯ ร่วมมอบชุดตรวจ ATK และทรายอะเบท แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยา พร้อมร่วมประชุมกับทีม อสม.ประจำตำบลสระว่านพระยา และประกาศจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา พนักงานลูกจ้างอบต.ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยา ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในนามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและบุคคลอันที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสระว่านพระยา  สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน  ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม  
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมเพื่อนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ อบต.สระว่านพระยา วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565
กิจกรรมเคารพธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นางกมลพร  เดชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานในส่วนต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นำโดย นายบารเมษฐ์ ทรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา นางกมลพร เดชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแต่งกายผ้าไทย หิ้วปิ่นโต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก และได้นำอาหารมาร่วมรับประทานร่วมกันเป็นประจำทุกวัน เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร
ประมวลภาพ การ์ดไม่ตก องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา ร่วมป้องกันรณรงค์ให้ความสำนึกชุมชนการ์ดไม่ตก โควิด -19 การ์ดเราไม่ตก
วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพื่อให้สอดคล้อง ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯข้อ ๑๗ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.