โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
Social Network
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,790,291

อบต.ในเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.  อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV”  “เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV-Net"
ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา  ประจำปีงบประมาณ  2567  ตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
การรณรงค์การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์  ประจำปีงบประมาณ  2566  ตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
รณรงค์แม่ตั้งครรภ์ เตรียมตัวอย่างไรในแต่ละไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ  2566
การรณรงค์การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ประจำปีงบประมาณ  2566
รณรงค์การดูแลตัวเองและลูกในท้องให้ปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ  2566  
กิจกรรมรณรงค์การคลอดก่อนกำหนด  ประจำปีงบประมาณ  2566  ตำบลสระว่านพระยา  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมปิ่นโตลดโลกร้อน  ประจำปีงบประมาณ  2566  ในระหว่างเดือนมกราคม  ถึงเดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566
กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติิก  ประจำปีงบประมาณ  ในระหว่างเดือน  มีนาคม  ถึงเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศของกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ผลักดันให้มีโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการ จัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนิน งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลตำบลสระว่านพระยา จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อร่วมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษใบไม้ มูลสัตว์และ ซากสัตว์ เป็นต้น ขั้นตอนการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน 1.จัดเตรียมภาชนะหรือถังพลาสติกที่มีฝาปิด 2.นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดกัน 3.นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้มาทิ้งในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาให้มิดชิด 4.เติมน้ำหมักจุลินทรีย์ หรือไส้เดือนในดิน จะช่วยย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น 5.เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้วให้กลบทิ้ง แล้วย้ายถังไปตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป ประโยชน์ของถังขยะเปียก 1.ทำง่าย เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้เลย ไม่ต้องดูแลอะไร ถังเต็มก็เปลี่ยนที่ไปใต้ต้นไม้เรื่อยๆ 2.นำไปขาย คาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ ให้ แก่ อปท.นำมาพัฒนาชุมชน 3.ช่วยรักษ์โลก ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน    

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
หมู่บ้านในเขต อบต.
งบประมาณ อบต.
สำนักปลัด
งานกิจการสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบริหารบุคคล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ITA
ช่องทางการสื่อสาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ร้องเรียนการทุจริต
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-001123   Fax : 0-440 -011-23
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.